Ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk om feedback te krijgen van onze leerlingen, de ouder(s)/verzorger(s) en onze medewerkers. Daarom hebben we op het Beekdal Lyceum een aantal overlegorganen. Hierin kunnen we met elkaar schoolzaken in de breedste zin bespreken. 

 

Denktank 

De Denktank bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/verzorger(s) die over verschillende onderwerpen binnen de school feedback geven aan de schoolleiding. Dat kan zijn vanuit een specifieke vraag van de schoolleiding. Of vanuit signalen en ervaringen van ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die breder zijn dan een individuele situatie. 
 
De Denktank wisselt over deze onderwerpen van gedachten met de schoolleiding. De schoolleiding kan hiermee op een directe en effectieve manier de dagelijkse praktijk aan het schoolbeleid toetsen. En waar nodig of gewenst aanpassingen doorvoeren. Ook de rector van de school agendeert zaken waarover hij de mening van de Denktank wil horen. De Denktank kan ook ongevraagd advies geven aan de rector. 
 
De Denktank heeft minimaal 4 bijeenkomsten per schooljaar met de rector. Tijdens deze bijeenkomsten is regelmatig een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. De Denktank fungeert zo ook ter ondersteuning en als voedings- en inspiratiebron voor de oudergeleding binnen de MR. De Denktank organiseert twee keer per jaar een avondbijeenkomst voor de ouder(s)/verzorger(s). De Denktank en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn bereikbaar via info@beekdallyceum.nl

 

Medezeggenschapsraad 

Drie ouders worden verkozen in de MR. Ouders die daarin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Caroline Sluyters (secretaris MR), via c.sluyters@beekdallyceum.nl.