Medezeggenschapsraad

Binnen het Beekdal Lyceum hebben we een Medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit 12 leden: 6 leden zijn gekozen uit het personeel en 6 leden uit de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). De leden van de MR kiezen uit hun leden een voorzitter en een secretaris. Deze leiden de vergaderingen en bereiden de vergaderingen voor. In principe word je gekozen voor een zittingsduur van 3 jaar, die eventueel kan worden verlengd.

De school stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor voorzieningen voor de MR: onkostenvergoeding en scholing.

De MR komt maandelijks bij elkaar met de schoolleiding, waarbij de schoolleiding wordt vertegenwoordigd door de rector.

Algemene documenten MR