Veiligheid

Het Beekdal Lyceum beschouwt een veilige omgeving als een essentiële randvoorwaarde om te leren en werken. Wij streven naar een zo veilig mogelijk werk-, leer- en omgangsklimaat voor iedereen op school. Voel jij je niet veilig op school, dan is jouw mentor het eerste aanspreekpunt. Daarnaast hebben we een veiligheidscoördinator

Als jouw veiligheid in het geding is, kun je je ook altijd vertrouwelijk wenden tot de interne contactpersonen vertrouwenszaken

Met betrekking tot het thema veiligheid werken we samen met verschillende partners. De afspraken zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst schoolveiligheid gemeente Arnhem. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel om een veilig en sociaal leerklimaat op en rond scholen in Arnhem te bevorderen. Specifiek richten de afspraken zich op allerlei veiligheidsthema’s: 

  • Het voorkomen en aanpakken van gebruik van en/of handel in verdovende middelen/ alcoholische dranken. 
  • Het voorkomen en aanpakken van overlast, vandalisme en crimineel gedrag. 
  • Het vroegtijdig signaleren van onveilige/zorgwekkende situaties waarin leerlingen verkeren. 
  • Hulp en perspectief bieden bij constatering van bovengenoemde zorgwekkende situaties. 

 

Veilig In en Om School (VIOS) 

Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is het Veilig In en Om School (VIOS) project. In het kader van de pedagogische wijk streeft het VIOS ernaar dat het schoolgebouw de plek wordt waar iedereen uit de wijk samenkomt. Leerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s)), schoolpersoneel, buurtgenoten en professionals in de wijk) ervaren de school als een plek waar je graag bent. Waar jij je dagelijks, ook na de lessen, kunt ontwikkelen. 

Om dit te bereiken, heeft de gemeente Arnhem een samenwerkingsovereenkomst voor de ‘aanpak jongeren alcohol, drugs, devianten en wet-overtredend gedrag’ opgesteld. Dit is gebeurd in samenwerking met de Arnhemse schoolbesturen, politie, jongerenwerkers, IrisZorg en het sociaal wijkteam. Met dit document bekrachtigen de partners dat ze verantwoordelijkheid nemen en samenwerken bij constateringen van alcohol- en drugsmisbruik door jongeren of deviant- en wet-overtredend gedrag. Dit document legt de basis om te werken aan ketensamenwerking, signalering en preventie op actuele veiligheidsthema’s op scholen.